دانیاد

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

دانیاد سایتی برای تبادل مهارت و به منظور به اشتراک گذاشتن مهارت بین افراد و حتی سازمانها می باشد.و افراد می توانند فقط از طریق آموزش و بدون پرداخت هزینه مهارتی را یاد بگیرند

دانیاد

اشتراک گذاشتن مهارت بین افراد و سازمانها

طراحی سایت استارتاپ

طراحی سایت

تاریخ

شهریور 1399

تهران

تهران، شهرک غرب