درفش کاویان

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

برای شناخت پرچم باید به دو بعد مفهومی و ظاهری آن توجه کرد. بعد مفهومی بررسی رابطه نماد با موضوع انتزاعی است که جانشین آن شده است و بعد ظاهری به شناخت طرح ها و رنگ هایی می پردازد که برای عینیت بخشیدن به انتزاعیات به کار گرفته می شود.

هدف مدیر عامل موسسه درفش کاویان از شرکت در جلسه کمیسیون استاندارد پرچم سال ۱۳۸۳ ارتقای کیفیت پرچم جمهوری اسلامی ایران در بعد ظاهری آن بود.

درفش کاویان

تولید کننده پرچم

طراحی سایت طراحی پرچم

طراحی سایت

شهریور 1399

تهران

تهران، شهریار