شرکت حامیان تجارت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شرکت حامیان تجارت سال ۱۳۸۰ اولین نمایشگاه اختصاصی ایران در قرقیزستان برگزار کرد. حوزه فعالیت های خود را تا کشور های اتحادیه اوراسیا دبی افعانستان عراق و اسیای مرکزی گسترش داده است . پس از تجربیات بسیاری در حوزه صادرات و واردات که با این کشورها کسب نمودیم تصمیم به آن شد کم و کاستی ها را در این حوزه فعالیت ارزیابی کرده و قدم به عرضه نوینی از فعالیت اقتصادی برداریم. سیستم حمل و نقل ، بازگشت تعهدات ارزی ، ایجاد ارتباط با تجار و بازرگانان

شرکت حامیان تجارت

ارزیابی تجارت

طراحی سایت شرکت تجارت

طراحی سایت

تاریخ

شهریور 1399

مشهد

مشهد هاشمیه