هنرستان فنی بحار العلوم

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

هنرستان فنی بحار العلوم دارای کادر مجرب و با سابقه، استفاده از همکاران هیئت علمی دانشگاه در هنرستان در فردیس در حال آموزش به آینده سازان کشور میباشد این مدرسه
داری بیشترین آمار قبولی و مجهز ترین کارگاه های عملی در سطح شهرستان البرز میباشد و به عنوان یکی از مدارس پیشرفته و دارای امکانات بالا جهت خدمت رسانی به فرزندان دلبند شما میباشد.

هنرستان فنی بحار العلوم

آموزش به آینده سازان کشور

طراحی سایت فنی و حرقه ای

طراحی سایت

تاریخ

شهریور 1399

کرج

کرج، فردیس