گروه مهندسین تحکیم سازه

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

گروه مهندسین تحکیم سازه پیمانکار عمومی و اصلی در زمینه طراحی ، نظارت ، اجرا و نقشه برداری پروژه های ساختمانی با استفاده از صنعتیسازی می باشد . این گروه با تمرکز بر فن آوری های جدید و صنعتی سازی و توسعه دانش مهندسی و ارتقای کیفیت و تکنولو ژی اجر ای پروژه ها ،و با اتکا به نیروی متخصص خود و از طریق مشارکت های حرفه ای به منظور جذب سرمایه و اجرای پروژه ها در سطح ملی و منطقه نسبت به بهبودمستمر و رضایتمندی مشتریان اقدام می نماید .

گروه مهندسین تحکیم سازه

طراحی ، نظارت ، اجرا و نقشه برداری پروژه های ساختمانی

طراحی سایت پروژه های ساختمانی

طراحی سایت

10 فروردین 1398

هشتگرد

هشتگرد، روبروی مسجد جامع